Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (II)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych...

Od dnia 1 stycznia 2016 r. PUP we Włocławku przystąpił do realizacji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i Powiecie Włocławskim (II)" . Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) - Oś priorytetowa I Osoby młode...

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje Program Specjalny „Odkrywcy II". CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU: Głównym celem programu specjalnego „Odkrywcy II" jest aktywizacja społeczno-zawodowa 28 bezrobotnych, mieszkańców miasta i gminy Izbica Kujawska poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia, co w...

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje Program Specjalny „Meliorant 2016". CEL I UCZESTNICY PROGRAMU: Głównym celem programu specjalnego „Meliorant 2016" jest aktywizacja społeczno - zawodowa 68 osób bezrobotnych z terenu powiatu włocławskiego ziemskiego, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę